• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Zawiadomienie

Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Chomiczówka” informuje, że grunty, na których usytuowane są budynki mieszkalne przy ul. W. Bogusławskiego 6 i W. Bogusławskiego 20, do których Spółdzielnia posiadała w części prawo użytkowania wieczystego, z dniem 1 stycznia 2019 r. zostały przekształcone w prawo własności na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r., poz. 916 ze zm.). Jednorazowa opłata przekształceniowa uwzględniająca 98% bonifikatę została wniesiona w całości.

W związku z ujednoliceniem tytułu prawnego do gruntów pod Państwa nieruchomościami, Spółdzielnia rozpoczęła prace nad przygotowaniem Uchwał Zarządu w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali, aby umożliwić Państwu zawarcie umowy w formie aktu notarialnego.

W pierwszym kroku: Spółdzielnia, za pośrednictwem Gospodarza, zwróci się do Państwa celem potwierdzenia informacji o zajmowanych piwnicach, jako powierzchniach przynależnych do lokali.

Po zakończeniu procedury scalenia działek ewidencyjnych w jedną księgę wieczystą, możliwe będzie zapoznanie się z treścią przygotowanego projektu Uchwały Zarządu w przedmiotowej sprawie. O terminie przekazania projektu do wglądu w siedzibie Spółdzielni, zostaniecie Państwo poinformowani osobnym pismem.

Prosimy o śledzenie zawiadomień na klatkach schodowych i na stronie internetowej Spółdzielni, w których będziemy informować o dalszych krokach.

Klauzula RODO

deklaracja rodo m

Klub Mieszkańców

klub mieszkancow

Klub Domino

klub domino