• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego

WSBM „Chomiczówka” zaprasza do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym na:

ustalenie wysokości czynszu na wynajem lokalu mieszkalnego Nr 3 w Warszawie przy ul. M. Dąbrowskiej 13 z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 59,64 m2. Lokal usytuowany jest na parterze budynku, składa się z 3 (trzech) pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC.

Informacje na temat w/w lokalu można uzyskać w Dziale Eksploatacji WSBM „Chomiczówka” u administratora budynku , pok. nr 6 tel. 22 669-78-00 wew. 112.

Lokal można oglądać, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z administratorem - tel. jw.

Cena wywoławcza na ustalenie wysokości czynszu najmu wynosi 26,50 zł/ m2.

Oferty w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem: „Przetarg na ustalenie wysokości czynszu na wynajem lokalu mieszkalnego Nr 3 przy ul. M. Dąbrowskiej 13 w Warszawie” należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2020r. do godz. 15.00 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. P. Nerudy 1 w Warszawie. 

Oferta powinna zawierać:

  • imię i nazwisko oferenta i współmałżonka oferenta, adres, Pesel, nr dowodu osobistego i nr telefonu do kontaktu po przetargu,
  • proponowaną stawkę za lokal wyrażoną w cyfrach i słownie (nie niższą niż cena wywoławcza),
  • proponowaną długość trwania umowy najmu (określoną w latach),
  • datę i czytelny podpis oferenta.

Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu 30.11.2020r. o godz. 17.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. P. Nerudy 1 (wejście A) w sali Rady Nadzorczej Nr 11. Komisji przetargowej przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta.

Zwycięzca przetargu wpłaca w dniu odbycia przetargu na konto Spółdzielni:
w WBS nr 71 8015 0004 0022 5474 2001 0003 depozyt pieniężny w wysokości odpowiadającej jednomiesięcznym opłatom za dany lokal (czynsz oraz świadczenia).

Depozyt podlega zaliczeniu na poczet opłaty za pierwszy okres płatniczy po zawarciu umowy.

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy depozyt przechodzi na rzecz Spółdzielni i nie podlega zwrotowi.

Umowa najmu instytucjonalnego zostanie zawarta na podstawie Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t.j.: Dz. U. z 2020r. poz.611) po wniesieniu kaucji w wysokości czterokrotności miesięcznego czynszu.

  1. Najemca lokalu ma obowiązek podpisać oświadczenie w formie aktu notarialnego, w którym podda się egzekucji i zobowiąże do opróżnienia i wydania lokalu w terminie wskazanym przez Spółdzielnię.
  2. Najemca lokalu oprócz stawki czynszu, zobowiązany będzie także do pokrywania opłat niezależnych od Spółdzielni, o wysokości których oferenci mogą się dowiedzieć telefonicznie w dziale księgowości tel. 22 669 78 00 /wew.118 lub 128/.
  3. Składniki opłat z tytułu najmu podlegają zmianom zgodnie z zasadami obowiązującymi w Spółdzielni wynikającymi ze wzrostu cen mediów.

Dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko-Mieszkaniowy tel.22 669-78-00 wew. 102 i 141.

WSBM „Chomiczówka” zastrzega, iż Zarządowi przysługuje prawo odstąpienia od przetargu w każdym momencie bez podania przyczyny.

Klauzula RODO

deklaracja rodo m

Klub Mieszkańców

klub mieszkancow

Klub Domino

klub domino