• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Ogłoszenie przetargu ograniczonego

WSBM „Chomiczówka” zaprasza do udziału w pisemnym przetargu ograniczonym  na:

ustalenie wysokości czynszu na wynajem lokalu mieszkalnego nr 212 położonego w Warszawie przy ul. Bogusławskiego 20 z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe - po wykonaniu remontu.

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 27,80 m2. Lokal usytuowany jest na XII (dwunastej) kondygnacji budynku tj. poddasze, składa się z jednego pokoju, wnęki kuchennej, przedpokoju, łazienki z WC. Lokal wymaga remontu.

Informacje na temat w/w lokalu można uzyskać w Dziale Eksploatacji WSBM „Chomiczówka” u administratora budynku , pok. nr 16 tel. 669-78-00 , 669-43-21 wew. 114.
Lokal można oglądać , po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z administratorem - tel. jw.

Cena wywoławcza na ustalenie wysokości czynszu najmu docelowo wynosi 36,00 zł/m2
Z uwagi na konieczność wykonania remontu przez najemcę, w okresie pierwszych 24-m-cy czynsz najmu będzie wynosił 12,00 zł /m2.

W przetargu ograniczonym mogą brać udział: członkowie Spółdzielni nie posiadający zaległości w regulowaniu opłat za lokal, wszyscy pełnoletni mieszkańcy WSBM „CHOMICZÓWKA” zameldowani w jej zasobach na pobyt stały oraz pracownicy WSBM „CHOMICZÓWKA”, którzy przepracowali w niej nienagannie co najmniej 5 lat.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez osoby zainteresowane na konto Spółdzielni w WBS nr 71 8015 0004 0022 5474 2001 0003 depozytu pieniężnego w wysokości 600,00 zł. (sześćset złotych), który podlega zaliczeniu na poczet opłaty za pierwszy okres płatniczy po zawarciu umowy najmu.
W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy depozyt przechodzi na rzecz Spółdzielni i nie podlega zwrotowi.

Oferty w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem: „Przetarg na ustalenie wysokości czynszu na wynajem lokalu mieszkalnego Nr 212 przy ul. Bogusławskiego 20 w Warszawie” należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.07.2020r. do godz. 15.00 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. P. Nerudy 1 w Warszawie.
Oferta powinna zawierać:

  • imię i nazwisko, nr rejestru członkowskiego, adres, nr dowodu osobistego,
  • proponowaną docelową stawkę za lokal obowiązującą po 24 miesiącach, wyrażoną w cyfrach i słownie (nie niższą niż podana jw. cena wywoławcza),
  • proponowana długość trwania umowy najmu,
  • datę i czytelny podpis oferenta.

oraz załączniki:

  • ksero dowodu wpłaty depozytu
  • zaświadczenie o braku zaległości w opłatach za lokal wg stanu na dzień 30.06.2020r. /dot. członków Spółdzielni/,
  • aktualne zaświadczenie z biura ewidencji ludności o stałym zameldowaniu, nie starsze niż 30 dni /nie dotyczy członków Spółdzielni /.

Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu 13.07.2020r. o godz. 17.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. P. Nerudy 1 (wejście A) w sali Rady Nadzorczej Nr 11. Komisji przetargowej przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta.

Z osobą, która wygra przetarg zostanie zawarta umowa najmu instytucjonalnego na podstawie Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t.j.: Dz. U. z 2020r. poz.611) po wniesieniu przez w/w osobę kaucji w wysokości sześciokrotności miesięcznego czynszu.

Po zawarciu umowy lokal zostanie przekazany najemcy. Najemca będzie zobowiązany wykonać remont w ciągu dwóch miesięcy. Po tym terminie Spółdzielnia sporządzi protokół ze stanu technicznego lokalu.
Najemca oprócz stawki czynszu zobowiązany będzie także do pokrywania w/g zasad i stawek obowiązujących
w Spółdzielni kosztów eksploatacyjnych. Składniki opłat z tytułu najmu podlegają zmianom zgodnie z zasadami obowiązującymi w Spółdzielni, wynikającymi ze wzrostu cen mediów, oraz wzrostu stawki najmu.

Dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko-Mieszkaniowy tel. 22 669-78-00 wew. 102 lub 141
WSBM „Chomiczówka” zastrzega, iż Zarządowi przysługuje prawo odstąpienia od przetargu w każdym momencie bez podania przyczyny.

Klauzula RODO

deklaracja rodo m

Klub Mieszkańców

klub mieszkancow

Klub Domino

klub domino