• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Ogłoszenie przetargu ograniczonego

Zarząd WSBM „CHOMICZÓWKA”  ogłasza pisemny przetarg ograniczony na ustanowienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych - prawnie wolnych: 

Lp Adres lokalu piętro pow.
użytkowa
pom. przynależne,
tj. piwnica
liczba
pokoi
cena
wywoławcza 
wadium 
 1 ul. Conrada 18 m 311 w Warszawie  parter 17,40 m2  - 1 88.000 zł 8.800 zł

Informacje na temat w/w lokalu można uzyskać w Dziale Eksploatacji WSBM „Chomiczówka” u administratora budynku, pok. nr 16 tel. 669-78-00, 669-43-21 wew. 114.
Lokal można oglądać, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z administratorem - tel. jw.

W przetargu mogą wziąć udział:

  1. Członkowie Spółdzielni, którzy nie maja zaległości w opłatach.
  2. Wszyscy pełnoletni mieszkańcy WSBM „CHOMICZÓWKA”, zameldowani w jej zasobach na pobyt stały, pod warunkiem, że na koncie lokalu w którym zamieszkują nie ma zaległości w opłatach.
  3. Pracownicy WSBM„CHOMICZÓWKA”, którzy przepracowali w niej nienagannie co najmniej 5 lat .

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez oferenta na konto Spółdzielni w WBS nr 71801500040022547420010003 wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danego lokalu.

Ofertę /tylko na formularzu Spółdzielni/ wraz z załącznikami w zapieczętowanej kopercie z napisem: „Oferta uczestnictwa w przetargu pisemnym na zawarcie umowy o ustanowienie i przeniesienie własności lokalu Nr 311 poł. w Warszawie przy ul. J. Conrada 18 będącego przedmiotem przetargu” należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.12.2018r. do godz. 14.00 w sekretariacie Spółdzielni /pok. 15/ przy ul. P. Nerudy 1 w Warszawie.
Formularz oferty do pobrania w siedzibie Spółdzielni w sekretariacie /pok. 15 wejście A/ lub na stronie internetowej www.wsbm-chomiczowka.pl w zakładce „DOKUMENTY” (dostępny tutaj).

Załączniki do oferty:

  • oryginał dowodu wpłaty wadium, który będzie można odebrać w pok. 21 po zakończeniu przetargu oraz nr konta bankowego na które będzie można zwrócić wadium,.
  • zaświadczenie o braku zaległości w opłatach za lokal według stanu na dzień 30.11.2018r.
  • zaświadczenie z Biura Ewidencji Ludności nie starsze niż 3 miesiące- potwierdzające zameldowanie na pobyt stały / dotyczy mieszkańców nie będących Członkami Spółdzielni/.

Komisja przetargowa dokona otwarcia i oceny złożonych ofert w dniu 17.12.2018r. o godz. 16.30 w siedzibie Spółdzielni przy ul. P. Nerudy 1 (wejście A) w sali Nr 10.

Ogłoszenie wyników przetargu odbędzie się w dniu przetargu niezwłocznie po jego zakończeniu.

Oferent który wygra przetarg będzie zobowiązany do uiszczenia zaoferowanej ceny na dany lokal mieszkalny w terminie do dnia 31.01.2019r. Po uiszczeniu całej zaoferowanej ceny Spółdzielnia zawrze z oferentem umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia jego własności w formie aktu notarialnego.

Wpłacone wadium zaliczone będzie na poczet zaoferowanej ceny. Wadium przepada w przypadku, gdy oferent, który wygra przetarg nie dokona wpłaty zaoferowanej ceny w terminie, o którym mowa wyżej i uchyli się od zawarcia umowy.

Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone na wskazane konto bankowe.

Szczegółowe warunki przetargu określa „Regulamin przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych, znajdujących się w zasobach WSBM „CHOMICZÓWKA” ”.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny i bez jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Spółdzielni.

 

 

 

 

 

Klub Mieszkańców

klub mieszkancow

Klub Domino

klub domino