• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego

WSBM „Chomiczówka” ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie i przebudowę altan śmietnikowych umiejscowionych w następujących lokalizacjach:

  • ul. Kwitnąca 17/19
  • ul. P. Nerudy 8
  • ul. P. Nerudy 12
  • ul. Renesansowa 19

SIWZ i kosztorysy nakładcze można otrzymać nieodpłatnie drogą mailową w wersji elektronicznej, wysyłając zamówienie na adres poczty e-mail Spółdzielni: przetargi.wojciech.wieczorekwsbm-chomiczowka.pl lub otrzymać w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego pokój nr 1, wejście "A", po wpłaceniu 100,00 zł na konto nr: 71 8015 0004 0022 5474 2001 0003.

Projekt techniczny do wglądu w siedzibie Spółdzielni.

Do kontaktu z Oferentami upoważniony jest Zdzisław Wieczorek i Jolanta Matyla, tel. 22 669 74 18 wew. 122.

Oferty należy składać w terminie do 17.09.2018 r. do godz. 15.00 w Sekretariacie Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.09.2018 r. godz. 16.00

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienie przetargu w całości lub jego części bez podania przyczyny.

Klub Mieszkańców

klub mieszkancow

Klub Domino

klub domino