• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Ogłoszenie przetargu ograniczonego

Zarząd WSBM „CHOMICZÓWKA”  ogłasza pisemny przetarg ograniczony na ustanowienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych - prawnie wolnych: 

Lp Adres lokalu piętro pow.
użytkowa
pom. przynależne,
tj. piwnica
liczba
pokoi
cena
wywoławcza 
wadium 
 1  ul. P. Nerudy 12 m 96 w Warszawie  parter 25,91 m2  - 1 99.000 zł 9.900 zł
 2  ul. Bogusławskiego 2 m 76 w Warszawie  XII  36,53 m2  1,16 m2  1 214.000 zł 21.400 zł

W przetargu mogą wziąć udział członkowie Spółdzielni, którzy nie maja zaległości w opłatach, wszyscy pełnoletni mieszkańcy WSBM „CHOMICZÓWKA”, zameldowani w jej zasobach na pobyt stały /potwierdzenie zameldowania/ oraz pracownicy WSBM„CHOMICZÓWKA”, którzy przepracowali w niej nienagannie co najmniej 5 lat.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez oferenta na konto Spółdzielni w WBS nr 71801500040022547420010003 wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danego lokalu.

Pisemne oferty z propozycją ceny, dokumentem potwierdzającym meldunek w zasobach WSBM „Chomiczówka”, załączonym dowodem wpłaty wadium oraz nr konta bankowego na które będzie można zwrócić wadium, należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni /pok. 15/ w terminie do dnia 17.09.2018r. do godziny 15.00 z dopiskiem na kopercie:
Oferta uczestnictwa w przetargu pisemnym na zawarcie umowy o ustanowienie i przeniesienie własności lokalu Nr …….. poł. w Warszawie przy ul. ………………… będącego przedmiotem przetargu
Wzór oferty do odbioru w siedzibie Spółdzielni w sekretariacie pok. 15 wejście A.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.09.2018r. o godz. 16.00 - P. Nerudy 12 m 96 i o godz. 17.00 - Bogusławskiego 2 m 76 w siedzibie Spółdzielni przy ul. P. Nerudy 1 (wejście A).
Powołana przez Zarząd Spółdzielni Komisja Przetargowa, dokona oceny złożonych ofert.
Z osobą która w postępowaniu przetargowym zaoferuje najwyższą cenę za dany lokal, Spółdzielnia zawrze umowę na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, po uiszczeniu całej zaoferowanej ceny.
Ogłoszenie wyników przetargu odbędzie się w dniu przetargu niezwłocznie po jego zakończeniu.
Osoby które wygrają przetarg będą zobowiązane do uiszczenia zaoferowanej ceny na dany lokal mieszkalny w terminie do dnia 19.10.2018r. Wpłacone wadium zaliczone będzie na poczet zaoferowanej ceny. Wadium przepada w przypadku, gdy oferent, który wygra przetarg nie dokona wpłaty zaoferowanej ceny w terminie, o którym mowa wyżej i uchyli się od zawarcia umowy.
Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone na wskazane konto bankowe.
Szczegółowe warunki przetargu określa „Regulamin przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych, znajdujących się w zasobach WSBM „CHOMICZÓWKA” ”.

Informacje na temat w/w lokali można uzyskać w Dziale Eksploatacji WSBM „Chomiczówka” u administratorów budynków, pok. nr 16 tel. 669-78-00 , 669-43-21 wew. 114

Lokale można oglądać w terminie uzgodnionym z administratorem tel. jw.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny i bez jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Spółdzielni.

Klub Mieszkańców

klub mieszkancow

Klub Domino

klub domino