• 1
 • 2
 • 3
 • 4

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego

WSBM „Chomiczówka" ogłasza przetarg nieograniczony mający na celu wybór Partnera do Realizacji Inwestycji na nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie w rejonie ulic J. Conrada, Brązowniczej oraz Kwitnącej.

Spółdzielnia oczekuje od Oferenta przedłożenia Oferty na zagospodarowanie Nieruchomości w dwóch wariantach, tj.:

Wariant I: na realizację inwestycji usługowo-mieszkaniowej przy założeniu wyburzenia wszystkich pawilonów handlowo-usługowych, znajdujących się na w/w nieruchomości i zapewnieniu w nowej zabudowie minumum 8.000 m2 powierzchni usługowo-handlowej.

Wariant II: na realizację inwestycji usługowo-mieszkaniowej przy założeniu przeprowadzenia modernizacji (remontów) istniejących pawilonów handlowo-usługowych wraz z realizacją zabudowy usługowo-mieszkaniowej na niezabudowanej części nieruchomości.

 1. Wadium 600 000,00 PLN, wg. Specyfikacji Istnotnych Warunków Przetargu.
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu można odebrać, za okazaniem potwierdzenia wpłaty, w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. P. Nerudy 1, pok.  15 w godz. 10.00 - 12.00 w dni robocze z wyjątkiem sobót do dnia 15.01.2018 r.
 3. Cena za dokumentację przetargową wynosi: 1 500,00 PLN, powyższą kwotę należy wpłacić na konto Spółdzielni
  Bank BP SA XV Oddział Warszawa nr 34 1020 1156 0000 7602 0006 6043
 4. Osobami uprawnionymi do kontaków z oferentami oraz udzielania informacji są:
  Pani Julia Tyburcy, Anna Raczyńska-Walewska codziennie w godzinach 10.00 - 12.00, tel./fax. (22) 669-78-00
 5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. P. Nerudy 1, pok. 15.
 6. Termin składania ofert upływa w dniu 22.02.2018 r. o godz. 15.00.
 7. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02.2018 r. o godz. 17.00.
 8. Kryteria oceny oferty wg Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo uniważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Klub Mieszkańców

klub mieszkancow

Klub Domino

klub domino