• Regulamin udostępniania dokumentów

  • Wolne mieszkania

  • Zaproszenie do usługi Net-Czynsze

Regulamin udostępniania dokumentów

Regulamin udostępniania dokumentów członkom Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka” w Warszawie - zmieniony Uchwałą Zarządu WSBM „Chomiczówka” nr 264/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.

Czytaj więcej...

Wolne mieszkania

 

WOLNE MIESZKANIA

Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Chomiczówka” zaprasza członków Spółdzielni i wszystkich chętnych do zapoznania się z ofertą mieszkaniową w inwestycji realizowanej przy ul. Conrada/Kwitnąca/Gotycka „ Etap I ” w Warszawie

Spółdzielnia dysponuje jeszcze lokalami dwu i trzy-pokojowymi o metrażach: 55,60 m2 ; 43,80 m2 ; 53,40 m2 ; 58,90 m2 ; 69,20 m2 ; 76,30 m2

Czytaj więcej...

Zaproszenie do usługi Net-Czynsze

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców Spółdzielni przystąpiliśmy do realizacji prac związanych z wdrażaniem dostępu do części informacji pochodzących z systemu informatycznego Warszawskiej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Chomiczówka” w Warszawie.
Usługa ta przeznaczona jest wyłącznie dla członków WSBM „Chomiczówka”.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie pisemnego przetargu ograniczonego

WSBM „Chomiczówka" zaprasza do udziału w pisemnym przetargu ograniczonym na: ustalenie wysokości czynszu na wynajem lokalu mieszkalnego nr 168 położonego w Warszawie przy ul. Renesansowej 17 z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.

 

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 26,88 m2. Lokal usytuowany jest na parterze i składa się z 2 (dwóch) pokoi, przedpokoju z wnęką na kuchnię, łazienki z WC.

Informacje na temat w/w lokalu można uzyskać w Dziale Eksploatacji WSBM „Chomiczówka” u administratora budynku , pok. nr 16 tel. 669-78-00 , 669-43-21 wew. 114.
Lokal można oglądać, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z administratorem - tel. jw.

Cena wywoławcza na ustalenie wysokości czynszu wynosi 15 zł/ m2 .

W przetargu mogą wziąć udział członkowie Spółdzielni, którzy nie mają zaległości w opłatach za swoje lokale mieszkalne, wszyscy pełnoletni mieszkańcy WSBM „CHOMICZÓWKA” zameldowani w jej zasobach na pobyt stały oraz pracownicy WSBM„CHOMICZÓWKA”, którzy przepracowali w niej nienagannie co najmniej 5 lat.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez osoby zainteresowane na konto Spółdzielni w WBS nr 71 8015 0004 0022 5474 2001 0003 depozytu pieniężnego w wysokości 2.000,00 zł. (dwa tysiące złotych).
W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy najmu depozyt przechodzi na rzecz Spółdzielni i nie podlega zwrotowi.

  1. Najemca lokalu ma obowiązek podpisać oświadczenie w formie aktu notarialnego, w którym podda się egzekucji i zobowiąże do opróżnienia i wydania lokalu w terminie wskazanym przez Spółdzielnię.
  2. Najemca lokalu ma obowiązek wnieść kaucję w wysokości trzykrotności miesięcznego czynszu.
  3. Najemca lokalu oprócz czynszu , zobowiązany jest również do pokrywania opłat niezależnych od Spółdzielni, o wysokości których oferenci mogą się dowiedzieć w biurze Spółdzielni .
  4. Składniki opłat z tytułu najmu podlegają zmianom zgodnie z zasadami obowiązującymi w Spółdzielni wynikającymi ze wzrostu cen mediów.

 

Oferty w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Przetarg na ustalenie wysokości czynszu na wynajem lokalu mieszkalnego Nr 168 przy ul. Renesansowej 17 ” należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.10.2017r. do godz. 16.00 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. P. Nerudy 1 w Warszawie.
Oferta powinna zawierać:
• imię i nazwisko, adres , nr telefonu, nr dowodu osobistego , PESEL oferenta,
• proponowaną stawkę za 1 m2 lokalu, wyrażoną w cyfrach i słownie (nie niższą niż cena wywoławcza)
• proponowaną długość trwania umowy najmu /tylko - na czas oznaczony /
• ksero dowodu wpłaty depozytu
• datę i czytelny podpis oferenta.

 

Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu 19.10.2017r. o godz. 17.30 w siedzibie Spółdzielni przy ul. P. Nerudy 1 (wejście A) w sali Rady Nadzorczej Nr 11.

WSBM „Chomiczówka” zastrzega, iż Zarządowi przysługuje prawo odstąpienia od przetargu w każdym momencie bez podania przyczyny.