• Regulamin udostępniania dokumentów

  • Wolne mieszkania

  • Zaproszenie do usługi Net-Czynsze

Regulamin udostępniania dokumentów

Regulamin udostępniania dokumentów członkom Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka” w Warszawie - zmieniony Uchwałą Zarządu WSBM „Chomiczówka” nr 264/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.

Czytaj więcej...

Wolne mieszkania

 

WOLNE MIESZKANIA

Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Chomiczówka” zaprasza członków Spółdzielni i wszystkich chętnych do zapoznania się z ofertą mieszkaniową w inwestycji realizowanej przy ul. Conrada/Kwitnąca/Gotycka „ Etap I ” w Warszawie

Spółdzielnia dysponuje jeszcze lokalami dwu i trzy-pokojowymi o metrażach: 55,60 m2 ; 43,80 m2 ; 53,40 m2 ; 58,90 m2 ; 69,20 m2 ; 76,30 m2

Czytaj więcej...

Zaproszenie do usługi Net-Czynsze

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców Spółdzielni przystąpiliśmy do realizacji prac związanych z wdrażaniem dostępu do części informacji pochodzących z systemu informatycznego Warszawskiej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Chomiczówka” w Warszawie.
Usługa ta przeznaczona jest wyłącznie dla członków WSBM „Chomiczówka”.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie pisemnego przetargu ograniczonego

Zarząd WSBM „Chomiczówka” ogłasza pisemny przetarg ograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego - prawnie wolnego.

 

LpAdres lokaluPiętroPow. użytkowaPom.

przynależne

tj. piwnica

Liczba pokoi Cena wywoławcza Wadium 
 1.  ul. Bogusławskiego 8 m. 53 w Warszawie  X  52,49 m2  1,30 m2  2

 257.700,00 zł.

(4.909,51 zł./m2)

 25.770,00 zł.

 

W przetargu mogą wziąć udział członkowie Spółdzielni, wszyscy pełnoletni mieszkańcy WSBM „Chomiczówka” zameldowani na pobyt stały w zasobach Spółdzielni /potwierdzenie zameldowania/ oraz pracownicy WSBM „Chomiczówka”, którzy przepracowali w niej nienagannie co najmniej 5 lat.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez oferenta na konto Spółdzielni w WBS nr 71801500040022547420010003 wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej lokalu.
Pisemne oferty z propozycją ceny, dokumentem potwierdzającym meldunek w zasobach WSBM „Chomiczówka”, załączonym dowodem wpłaty wadium oraz nr konta bankowego na które będzie można zwrócić wadium, należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni /pok. 15/ w terminie do dnia 19.10.2017r. do godziny 1600 z dopiskiem na kopercie:
„Oferta uczestnictwa w przetargu pisemnym na zawarcie umowy o ustanowienie i przeniesienie własności lokalu Nr 53 poł. w Warszawie przy ul. Bogusławskiego 8 będącego przedmiotem przetargu”.

Wzór oferty do odbioru w siedzibie Spółdzielni w sekretariacie pok. 15 wejście A.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.10.2017r. o godz. 1700 w siedzibie Spółdzielni przy ul. P. Nerudy 1.
Powołana przez Zarząd Spółdzielni Komisja Przetargowa, dokona oceny złożonych ofert.
Z osobą która w postępowaniu przetargowym zaoferuje najwyższą cenę za lokal, Spółdzielnia zawrze umowę na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, po uiszczeniu całej zaoferowanej ceny.

Ogłoszenie wyników przetargu odbędzie się w dniu przetargu niezwłocznie po jego zakończeniu.
Osoba która wygra przetarg będzie zobowiązana do uiszczenia zaoferowanej ceny na w/w lokal
mieszkalny w terminie do dnia 20.11.2017r. Wpłacone wadium zaliczone będzie na poczet zaoferowanej ceny.
Wadium przepada w przypadku, gdy oferent, który wygra przetarg nie dokona wpłaty zaoferowanej ceny w wyznaczonym jw. terminie i uchyli się od zawarcia umowy.
Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone przez nich wadium zostanie zwrócone na wskazane konto bankowe.
Szczegółowe warunki przetargu określa „Regulamin przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych, znajdujących się w zasobach WSBM „CHOMICZÓWKA”” .
Informacje na temat w/w lokali można uzyskać w Dziale Eksploatacji WSBM „Chomiczówka” u administratora budynku, pok. nr 16 tel. 669-78-00 , 669-43-21 wew. 114.
Lokal można oglądać w terminie uzgodnionym z administratorem - tel. jw.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny i bez prawa jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Spółdzielni.