• 1
 • 2
 • 3
 • 4

Walne Zgromadzenie 2018

Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka” na podstawie § 70 ust. 1 oraz § 71 ust. 1 Statutu W.S.B.M. „Chomiczówka”, zwołuje

WALNE ZGROMADZENIE.

 

 1. W ramach terytorium KOLONII I
  na dzień 28.05.2018r. o godz. 18.00 w Klubie Mieszkańców „Chomiczówka” ul.P.Nerudy 1.
 2. W ramach terytorium KOLONII II
  na dzień 29.05.2018r. o godz. 18.00 w Klubie Mieszkańców „Chomiczówka” ul.P.Nerudy 1.
 3. W ramach terytorium KOLONII III
  na dzień 30.05.2018r. o godz. 18.00 w Klubie Mieszkańców „Chomiczówka” ul.P.Nerudy 1.
 4. W ramach terytorium KOLONII IV
  na dzień 04.06.2018r. o godz. 18.00 w Klubie Mieszkańców „Chomiczówka” ul.P.Nerudy 1.
 5. W ramach terytorium KOLONII V
  na dzień 05.06.2018r. o godz. 18.00 w Klubie Mieszkańców „Chomiczówka” ul.P.Nerudy 1.
 6. W ramach terytorium KOLONII VI
  na dzień 06.06.2018r. o godz. 18.00 w Klubie Mieszkańców „Chomiczówka” ul.P.Nerudy 1.
 7. W ramach terytorium KOLONII VII
  na dzień 07.06.2018r. o godz. 18.00 w Klubie Mieszkańców „Chomiczówka” ul.P.Nerudy 1.

 

UWAGA!

 

 1. Prosimy o zabranie dowodu tożsamości oraz dokumentów uprawniających do uczestnictwa, celem okazania przy odbiorze mandatu, pod rygorem odmowy udziału w części Walnego Zgromadzenia.
 2. Sprawozdanie z działalności Zarządu, Sprawozdanie finansowe WSBM „Chomiczówka” za 2017 rok, Sprawozdanie Rady Nadzorczej, list polustracyjny oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad - są do wglądu w Dziale Organizacyjno-Samorządowym w pok. 14.
 3. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego wszystkich części mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia ustalonej na 28.05.2018r. Projekty uchwał mogą zawierać propozycje wariantowe.
 4. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w pkt.3, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia ustalonej na 28.05.2018 r. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków musi być poparty przez co najmniej 10 członków.
 5. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
 6. Zarząd jest obowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu wszystkich projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków w trybie pkt 3-5.
 7. Zapis § 17 Regulaminu Walnego Zgromadzenia WSBM „Chomiczówka” brzmi :
  „1. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad przez osobę referującą, przewodniczący obrad danej części Walnego Zgromadzenia:
  1) zapoznaje zebranych z treścią wszystkich materiałów do danego punktu obrad, zgłoszonych i przygotowanych w trybie §8 ust. 1 – 6,
  2) otwiera dyskusję, udzielając głosu osobom w kolejności ich zgłaszania się.
  Prezentacja materiałów i dyskusja mogą odbywać się łącznie.
  2. Dyskusja może być prowadzona wyłącznie nad materiałami, o których mowa w ust.1 pkt 1”.

 

 

do góry

WALNE ZGROMADZENIE (część I)
w ramach terytorium KOLONII I
na dzień 28.05.2018r. o godzinie 18.00

w Klubie Mieszkańców „Chomiczówka” ul. P. Nerudy 1.

 

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 5. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zmian do Statutu WSBM „Chomiczówka”.
 6. Omówienie realizacji Uchwały Nr 5K/2017 z obrad Walnego Zgromadzenia WSBM ”Chomiczowka” z dnia 21.06.2017 r. w sprawie zagospodarowania terenu zlokalizowanego w Warszawie w rejonie ulic Conrada, Brązowniczej i Kwitnącej, a także przygotowania tego terenu pod inwestycje.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie procesu inwestycyjnego przy ul. Conrada, Brązowniczej i Kwitnącej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkalne wielorodzinne wraz z parkingami podziemnymi i naziemnymi oraz usługami
 8. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od czerwca 2017 r. do maja 2018r. oraz podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od czerwca 2017 r. do maja 2018 r.
 9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komitetu Kolonii.
 10. Zapoznanie członków z listem polustracyjnym ZRSM RP z dnia 26 czerwca 2017 r. z przeprowadzonej lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni za 2016 r. oraz z przeprowadzonej lustracji problemowej dotyczącej badania spraw wymienionych w korespondencji skargowej członków WSBM ,,Chomiczówka” i podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie przyjęcia listu polustracyjnego ZRSM RP z dnia 26 czerwca 2017 r. z przeprowadzonej lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni za 2016 r.
 11. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności WSBM „Chomiczówka” za 2017 r. wraz z omówieniem sprawozdania finansowego WSBM „Chomiczówka” za 2017 r.
 12. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności WSBM „Chomiczówka” za 2017 r.
 13. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego WSBM „Chomiczówka” za 2017 r.
 14. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” dot. podziału nadwyżki bilansowej (wyniku działalności) WSBM „Chomiczówka” za 2017 r.
 15. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Edwardowi Młynarczykowi za 2017 r.
 16. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Marcinowi Łuczkiewiczowi za 2017 r.
 17. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Danucie Zioło za okres od 01 stycznia 2017 r. do 30 września 2017 r.
 18. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Mariannie Michalik za 2017 r.
 19. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” dot. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań WSBM „Chomiczówka” w okresie od lipca 2018 r. do czerwca 2019 r.
 20. Przyjęcie protokołów Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 21. Zakończenie obrad.

do góry 

WALNE ZGROMADZENIE (część II)
w ramach terytorium KOLONII II
na dzień 29.05.2018r. o godzinie 18.00

w Klubie Mieszkańców „Chomiczówka” ul. P. Nerudy 1.

 

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 5. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zmian do Statutu WSBM „Chomiczówka”.
 6. Omówienie realizacji Uchwały Nr 5K/2017 z obrad Walnego Zgromadzenia WSBM ”Chomiczowka” z dnia 21.06.2017 r. w sprawie zagospodarowania terenu zlokalizowanego w Warszawie w rejonie ulic Conrada, Brązowniczej i Kwitnącej, a także przygotowania tego terenu pod inwestycje.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie procesu inwestycyjnego przy ul. Conrada, Brązowniczej i Kwitnącej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkalne wielorodzinne wraz z parkingami podziemnymi i naziemnymi oraz usługami
 8. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od czerwca 2017 r. do maja 2018r. oraz podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od czerwca 2017 r. do maja 2018 r.
 9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komitetu Kolonii.
 10. Zapoznanie członków z listem polustracyjnym ZRSM RP z dnia 26 czerwca 2017 r. z przeprowadzonej lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni za 2016 r. oraz z przeprowadzonej lustracji problemowej dotyczącej badania spraw wymienionych w korespondencji skargowej członków WSBM ,,Chomiczówka” i podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie przyjęcia listu polustracyjnego ZRSM RP z dnia 26 czerwca 2017 r. z przeprowadzonej lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni za 2016 r.
 11. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności WSBM „Chomiczówka” za 2017 r. wraz z omówieniem sprawozdania finansowego WSBM „Chomiczówka” za 2017 r.
 12. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności WSBM „Chomiczówka” za 2017 r.
 13. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego WSBM „Chomiczówka” za 2017 r.
 14. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” dot. podziału nadwyżki bilansowej (wyniku działalności) WSBM „Chomiczówka” za 2017 r.
 15. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Edwardowi Młynarczykowi za 2017 r.
 16. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Marcinowi Łuczkiewiczowi za 2017 r.
 17. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Danucie Zioło za okres od 01 stycznia 2017 r. do 30 września 2017 r.
 18. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Mariannie Michalik za 2017 r.
 19. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” dot. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań WSBM „Chomiczówka” w okresie od lipca 2018 r. do czerwca 2019 r.
 20. Przyjęcie protokołów Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 21. Zakończenie obrad.

do góry

 

WALNE ZGROMADZENIE (część III)
w ramach terytorium KOLONII III
na dzień 30.05.2018r. o godzinie 18.00

w Klubie Mieszkańców „Chomiczówka” ul. P. Nerudy 1.

 

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 5. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zmian do Statutu WSBM „Chomiczówka”.
 6. Omówienie realizacji Uchwały Nr 5K/2017 z obrad Walnego Zgromadzenia WSBM ”Chomiczowka” z dnia 21.06.2017 r. w sprawie zagospodarowania terenu zlokalizowanego w Warszawie w rejonie ulic Conrada, Brązowniczej i Kwitnącej, a także przygotowania tego terenu pod inwestycje.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie procesu inwestycyjnego przy ul. Conrada, Brązowniczej i Kwitnącej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkalne wielorodzinne wraz z parkingami podziemnymi i naziemnymi oraz usługami
 8. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od czerwca 2017 r. do maja 2018r. oraz podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od czerwca 2017 r. do maja 2018 r.
 9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komitetu Kolonii.
 10. Wybory uzupełniające do Komitetu Kolonii.
 11. Zapoznanie członków z listem polustracyjnym ZRSM RP z dnia 26 czerwca 2017 r. z przeprowadzonej lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni za 2016 r. oraz z przeprowadzonej lustracji problemowej dotyczącej badania spraw wymienionych w korespondencji skargowej członków WSBM ,,Chomiczówka” i podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie przyjęcia listu polustracyjnego ZRSM RP z dnia 26 czerwca 2017  r. z przeprowadzonej lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni za 2016 r.
 12. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności WSBM „Chomiczówka” za 2017 r.
  wraz z omówieniem sprawozdania finansowego WSBM „Chomiczówka” za 2017 r.
 13. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności WSBM „Chomiczówka” za 2017 r.
 14. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego WSBM „Chomiczówka” za 2017 r.
 15. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” dot. podziału nadwyżki bilansowej (wyniku działalności) WSBM „Chomiczówka” za 2017 r.
 16. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Edwardowi Młynarczykowi za 2017 r.
 17. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Marcinowi Łuczkiewiczowi za 2017 r.
 18. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Danucie Zioło za okres od 01 stycznia 2017 r. do 30 września 2017 r.
 19. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Mariannie Michalik za 2017 r.
 20. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” dot. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań WSBM „Chomiczówka” w okresie od lipca 2018 r. do czerwca 2019 r.
 21. Przyjęcie protokołów Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 22. Zakończenie obrad.

 

do góry

 

WALNE ZGROMADZENIE (część IV)
w ramach terytorium KOLONII IV
na dzień 25.05.2018r. o godzinie 18.00

w Klubie Mieszkańców „Chomiczówka” ul. P. Nerudy 1.

 

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 5. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zmian do Statutu WSBM „Chomiczówka”.
 6. Omówienie realizacji Uchwały Nr 5K/2017 z obrad Walnego Zgromadzenia WSBM ”Chomiczowka” z dnia 21.06.2017 r. w sprawie zagospodarowania terenu zlokalizowanego w Warszawie w rejonie ulic Conrada, Brązowniczej i Kwitnącej, a także przygotowania tego terenu pod inwestycje.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie procesu inwestycyjnego przy ul. Conrada, Brązowniczej i Kwitnącej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkalne wielorodzinne wraz z parkingami podziemnymi i naziemnymi oraz usługami
 8. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od czerwca 2017 r. do maja 2018r. oraz podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od czerwca 2017 r. do maja 2018 r.
 9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komitetu Kolonii.
 10. Zapoznanie członków z listem polustracyjnym ZRSM RP z dnia 26 czerwca 2017 r. z przeprowadzonej lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni za 2016 r. oraz z przeprowadzonej lustracji problemowej dotyczącej badania spraw wymienionych w korespondencji skargowej członków WSBM ,,Chomiczówka” i podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie przyjęcia listu polustracyjnego ZRSM RP z dnia 26 czerwca 2017 r. z przeprowadzonej lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni za 2016 r.
 11. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności WSBM „Chomiczówka” za 2017 r. wraz z omówieniem sprawozdania finansowego WSBM „Chomiczówka” za 2017 r.
 12. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności WSBM „Chomiczówka” za 2017 r.
 13. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego WSBM „Chomiczówka” za 2017 r.
 14. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” dot. podziału nadwyżki bilansowej (wyniku działalności) WSBM „Chomiczówka” za 2017 r.
 15. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Edwardowi Młynarczykowi za 2017 r.
 16. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Marcinowi Łuczkiewiczowi za 2017 r.
 17. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Danucie Zioło za okres od 01 stycznia 2017 r. do 30 września 2017 r.
 18. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Mariannie Michalik za 2017 r.
 19. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” dot. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań WSBM „Chomiczówka” w okresie od lipca 2018 r. do czerwca 2019 r.
 20. Przyjęcie protokołów Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 21. Zakończenie obrad. 

 

do góry

 

WALNE ZGROMADZENIE (część V)
w ramach terytorium KOLONII V
na dzień 05.06.2018r. o godzinie 18.00

w Klubie Mieszkańców „Chomiczówka” ul. P. Nerudy 1.

 

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 5. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zmian do Statutu WSBM „Chomiczówka”.
 6. Omówienie realizacji Uchwały Nr 5K/2017 z obrad Walnego Zgromadzenia WSBM ”Chomiczowka” z dnia 21.06.2017 r. w sprawie zagospodarowania terenu zlokalizowanego w Warszawie w rejonie ulic Conrada, Brązowniczej i Kwitnącej, a także przygotowania tego terenu pod inwestycje.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie procesu inwestycyjnego przy ul. Conrada, Brązowniczej i Kwitnącej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkalne wielorodzinne wraz z parkingami podziemnymi i naziemnymi oraz usługami
 8. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od czerwca 2017 r. do maja 2018r. oraz podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od czerwca 2017 r. do maja 2018 r.
 9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komitetu Kolonii.
 10. Zapoznanie członków z listem polustracyjnym ZRSM RP z dnia 26 czerwca 2017 r. z przeprowadzonej lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni za 2016 r. oraz z przeprowadzonej lustracji problemowej dotyczącej badania spraw wymienionych w korespondencji skargowej członków WSBM ,,Chomiczówka” i podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie przyjęcia listu polustracyjnego ZRSM RP z dnia 26 czerwca 2017 r. z przeprowadzonej lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni za 2016 r.
 11. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności WSBM „Chomiczówka” za 2017 r. wraz z omówieniem sprawozdania finansowego WSBM „Chomiczówka” za 2017 r.
 12. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności WSBM „Chomiczówka” za 2017 r.
 13. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego WSBM „Chomiczówka” za 2017 r.
 14. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” dot. podziału nadwyżki bilansowej (wyniku działalności) WSBM „Chomiczówka” za 2017 r.
 15. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Edwardowi Młynarczykowi za 2017 r.
 16. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Marcinowi Łuczkiewiczowi za 2017 r.
 17. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Danucie Zioło za okres od 01 stycznia 2017 r. do 30 września 2017 r.
 18. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Mariannie Michalik za 2017 r.
 19. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” dot. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań WSBM „Chomiczówka” w okresie od lipca 2018 r. do czerwca 2019 r.
 20. Przyjęcie protokołów Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 21. Zakończenie obrad. 

 

do góry

 

WALNE ZGROMADZENIE (część VI)
w ramach terytorium KOLONII VI
na dzień 06.06.2018r. o godzinie 18.00

w Klubie Mieszkańców „Chomiczówka” ul. P. Nerudy 1.

 

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 5. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zmian do Statutu WSBM „Chomiczówka”.
 6. Omówienie realizacji Uchwały Nr 5K/2017 z obrad Walnego Zgromadzenia WSBM ”Chomiczowka” z dnia 21.06.2017 r. w sprawie zagospodarowania terenu zlokalizowanego w Warszawie w rejonie ulic Conrada, Brązowniczej i Kwitnącej, a także przygotowania tego terenu pod inwestycje.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie procesu inwestycyjnego przy ul. Conrada, Brązowniczej i Kwitnącej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkalne wielorodzinne wraz z parkingami podziemnymi i naziemnymi oraz usługami
 8. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od czerwca 2017 r. do maja 2018r. oraz podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od czerwca 2017 r. do maja 2018 r.
 9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komitetu Kolonii.
 10. Zapoznanie członków z listem polustracyjnym ZRSM RP z dnia 26 czerwca 2017 r.z przeprowadzonej lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni za 2016 r. oraz z przeprowadzonej lustracji problemowej dotyczącej badania spraw wymienionych w korespondencji skargowej członków WSBM ,,Chomiczówka” i podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie przyjęcia listu polustracyjnego ZRSM RP z dnia 26 czerwca 2017  r. z przeprowadzonej lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni za 2016 r.
 11. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności WSBM „Chomiczówka” za 2017 r. wraz z omówieniem sprawozdania finansowego WSBM „Chomiczówka” za 2017 r.
 12. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności WSBM „Chomiczówka” za 2017 r.
 13. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego WSBM „Chomiczówka” za 2017 r.
 14. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” dot. podziału nadwyżki bilansowej (wyniku działalności) WSBM „Chomiczówka” za 2017 r.
 15. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Edwardowi Młynarczykowi za 2017 r.
 16. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Marcinowi Łuczkiewiczowi za 2017 r.
 17. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Danucie Zioło za okres od 01 stycznia 2017 r. do 30 września 2017 r.
 18. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Mariannie Michalik za 2017 r.
 19. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” dot. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań WSBM „Chomiczówka” w okresie od lipca 2018 r. do czerwca 2019 r.
 20. Przyjęcie protokołów Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 21. Zakończenie obrad. 

 

do góry

 

WALNE ZGROMADZENIE (część VII)
w ramach terytorium KOLONII VII
na dzień 07.06.2018r. o godzinie 18.00

w Klubie Mieszkańców „Chomiczówka” ul. P. Nerudy 1.

 

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 5. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zmian do Statutu WSBM „Chomiczówka”.
 6. Omówienie realizacji Uchwały Nr 5K/2017 z obrad Walnego Zgromadzenia WSBM ”Chomiczowka” z dnia 21.06.2017 r. w sprawie zagospodarowania terenu zlokalizowanego w Warszawie w rejonie ulic Conrada, Brązowniczej i Kwitnącej, a także przygotowania tego terenu pod inwestycje.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie procesu inwestycyjnego przy ul. Conrada, Brązowniczej i Kwitnącej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkalne wielorodzinne wraz z parkingami podziemnymi i naziemnymi oraz usługami
 8. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od czerwca 2017 r. do maja 2018r. oraz podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od czerwca 2017 r. do maja 2018 r.
 9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komitetu Kolonii.
 10. Zapoznanie członków z listem polustracyjnym ZRSM RP z dnia 26 czerwca 2017 r. z przeprowadzonej lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni za 2016 r. oraz z przeprowadzonej lustracji problemowej dotyczącej badania spraw wymienionych w korespondencji skargowej członków WSBM ,,Chomiczówka” i podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie przyjęcia listu polustracyjnego ZRSM RP z dnia 26 czerwca 2017 r. z przeprowadzonej lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni za 2016 r.
 11. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności WSBM „Chomiczówka” za 2017 r. wraz z omówieniem sprawozdania finansowego WSBM „Chomiczówka” za 2017 r.
 12. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności WSBM „Chomiczówka” za 2017 r.
 13. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego WSBM „Chomiczówka” za 2017 r.
 14. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” dot. podziału nadwyżki bilansowej (wyniku działalności) WSBM „Chomiczówka” za 2017 r.
 15. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Edwardowi Młynarczykowi za 2017 r.
 16. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Marcinowi Łuczkiewiczowi za 2017 r.
 17. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Danucie Zioło za okres od 01 stycznia 2017 r. do 30 września 2017 r.
 18. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Mariannie Michalik za 2017 r.
 19. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” dot. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań WSBM „Chomiczówka” w okresie od lipca 2018 r. do czerwca 2019 r.
 20. Przyjęcie protokołów Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 21. Zakończenie obrad. 

 

do góry

Tags: Walne Zgromadzenie

Klub Mieszkańców

klub mieszkancow

Klub Domino

klub domino