• Wolne mieszkania

 • Regulamin udostępniania dokumentów

 • Zaproszenie do usługi Net-Czynsze

Wolne mieszkania

 

WOLNE MIESZKANIA

Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Chomiczówka” zaprasza członków Spółdzielni i wszystkich chętnych do zapoznania się z ofertą mieszkaniową w inwestycji realizowanej przy ul. Conrada/Kwitnąca/Gotycka „ Etap I ” w Warszawie

Spółdzielnia dysponuje jeszcze lokalami dwu i trzy-pokojowymi o metrażach: 55,60 m2 ; 43,80 m2 ; 53,40 m2 ; 58,90 m2 ; 69,20 m2 ; 76,30 m2

Czytaj więcej...

Regulamin udostępniania dokumentów

Regulamin udostępniania dokumentów członkom Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Chomiczówka" w Warszawie - załącznik nr 1 do uchwały nr 113/2016 Zarządu WSBM „Chomiczówka” z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do usługi Net-Czynsze

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców Spółdzielni przystąpiliśmy do realizacji prac związanych z wdrażaniem dostępu do części informacji pochodzących z systemu informatycznego Warszawskiej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Chomiczówka” w Warszawie.
Usługa ta przeznaczona jest wyłącznie dla członków WSBM „Chomiczówka”.

Czytaj więcej...

Aktualności

Walne Zgromadzenie 2017

Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka” na podstawie § 70 ust. 1 oraz § 71 ust. 1 Statutu W.S.B.M. „Chomiczówka”, zwołuje WALNE ZGROMADZENIE.

 

 1. W ramach terytorium KOLONII I
  na dzień 22.05.2017r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w Klubie Mieszkańców „Chomiczówka” ul.P.Nerudy 1.
 2. W ramach terytorium KOLONII II
  na dzień 23.05.2017r. (wtorek) o godz. 18.00 w Klubie Mieszkańców „Chomiczówka” ul.P.Nerudy 1.
 3. W ramach terytorium KOLONII III
  na dzień 24.05.2017r. (środa) o godz. 18.00 w Klubie Mieszkańców Domino ul.Bogusławskiego 6A.
 4. W ramach terytorium KOLONII IV
  na dzień 25.05.2017r. (czwartek) o godz. 18.00 w Klubie Mieszkańców Domino ul.Bogusławskiego 6A.
 5. W ramach terytorium KOLONII V
  na dzień 29.05.2017r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w Klubie Mieszkańców „Chomiczówka” ul.P.Nerudy 1.
 6. W ramach terytorium KOLONII VI
  na dzień 30.05.2017r. (wtorek) o godz. 18.00 w Klubie Mieszkańców „Chomiczówka” ul.P.Nerudy 1.
 7. W ramach terytorium KOLONII VII
  na dzień 31.05.2017r. (środa) o godz. 18.00 w Klubie Mieszkańców „Chomiczówka” ul.P.Nerudy 1.

 

UWAGA!

 

 1. Zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej, należy dokonywać odpowiednio na druku: „Karta zgłoszenia kandydata na członka Rady”. Karty są do odbioru „za imiennym pokwitowaniem” w Sekretariacie Spółdzielni pok. Nr 15, począwszy od dnia 28.04.2017 r. w godzinach pracy Spółdzielni. Złożenie wypełnionych kart „za imiennym pokwitowaniem”, musi nastąpić w Sekretariacie Spółdzielni pok. Nr 15 w godzinach pracy Spółdzielni, w nieprzekraczalnym terminie do 08.05.2017 r. w godzinach pracy Spółdzielni, od 10.00 do 18.00 (włącznie).
 2. Zgłaszania kandydatów na Delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP należy dokonywać odpowiednio na drukach ,,Karta Zgłoszenia Delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP”. Karty są do odbioru „za imiennym pokwitowaniem” w Sekretariacie Spółdzielni pok. Nr 15 począwszy od 28.04.2017 r.
  Złożenie wypełnionych kart „ za imiennym pokwitowaniem” musi nastąpić w Sekretariacie Spółdzielni pok. Nr 15 w godzinach pracy Spółdzielni, w nieprzekraczalnym terminie do 08.05.2017 r., w godzinach pracy Spółdzielni, od 10.00 do 18.00 (włącznie).
 3. Prosimy o zabranie dowodu tożsamości, celem okazania przy odbiorze mandatu, pod rygorem odmowy udziału w części Walnego Zgromadzenia.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu, Sprawozdanie finansowe WSBM „Chomiczówka” za 2016 rok, Sprawozdanie Rady Nadzorczej, list polustracyjny oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad - są do wglądu w Dziale Organizacyjno-Samorządowym w pok. 14.
 5. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego wszystkich części mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia ustalonej na 22.05.2017r. Projekty uchwał mogą zawierać propozycje wariantowe.
 6. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w pkt 5, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia ustalonej na 22.05.2017r. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków musi być poparty przez co najmniej 10 członków.
 7. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
 8. Zarząd jest obowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu wszystkich projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków w trybie pkt 5-7.
 9. Zapis § 17 Regulaminu Walnego Zgromadzenia WSBM „Chomiczówka” brzmi:
  „1. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad przez osobę referującą, przewodniczący obrad danej części Walnego Zgromadzenia:
  1) zapoznaje zebranych z treścią wszystkich materiałów do danego punktu obrad, zgłoszonych i przygotowanych w trybie § 8 ust. 1 – 6,
  2) otwiera dyskusję, udzielając głosu osobom w kolejności ich zgłaszania się. Prezentacja materiałów i dyskusja mogą odbywać się łącznie.
  2. Dyskusja może być prowadzona wyłącznie nad materiałami, o których mowa w ust.1 pkt 1”.
 10. Zarząd WSBM ”Chomiczówka” informuje, iż w związku ze zmianą Statutu w dniu 06.06.2016 roku na Walnym Zgromadzeniu Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka” w Warszawie, która to zmiana Statutu została zarejestrowana Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 30.06.2016 r. sygn. akt; WA.XIII NS-REJ.KRS/031295/16/2017 i wpisana w dniu 01.07.2016 r. w Dziale Rubryka 4 – Informacje o statucie, skutkującym wprowadzeniem zmian w § 67 ust.3, który otrzymuje brzmienie:
  „3. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika po dokonaniu pisemnego upoważnienia przed upoważnionym pracownikiem Spółdzielni. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika.”
  oraz dodając do § 67 ust.3 z indeksem 1, który brzmi:
  „31 Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów.”
  W związku z powyższym istnieje możliwość „brania udziału” w Walnym Zgromadzeniu przez Pełnomocnika, po uprzednim udzieleniu mu pełnomocnictwa, na warunkach wyżej podanych.
  Pełnomocnictwa można dokonać:
  1) na odpowiednim druku dostępnym w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pabla Nerudy 1 wejście A pok. 14 podpisanego w obecności upoważnionego pracownika Spółdzielni lub
  2) bezpośrednio przed częścią Walnego Zgromadzenia danej Kolonii na odpowiednim druku dostępnym do pobrania przy liście obecności, a podpisanego w obecności upoważnionego pracownika Spółdzielni.

 

 

 

do góry

WALNE ZGROMADZENIE (część I)
w ramach terytorium KOLONII I
na dzień 22.05.2017r. (poniedziałek) o godzinie 18.00

w Klubie Mieszkańców „Chomiczówka” ul. P. Nerudy 1.

 

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 5. Omówienie Sprawozdania i podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od czerwca 2016 r. do maja 2017 r.
 6. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie wyboru członków i zastępców członków Rady Nadzorczej WSBM „Chomiczówka”.
 7. Sprawozdanie z działalności Komitetu Kolonii.
 8. Wybór członków Komitetu Kolonii.
 9. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zmian do Statutu WSBM „Chomiczówka”
 10. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia WSBM ,,Chomiczówka”
 11. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie realizacji inwestycji zlokalizowanej w Warszawie w rejonie ulic Conrada, Kwitnącej i Nerudy.
 12. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali wybudowanych w ramach inwestycji zlokalizowanej w Warszawie w rejonie ulic Conrada, Kwitnącej i Nerudy.
 13. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zagospodarowania terenu zlokalizowanego w Warszawie w rejonie ulic Conrada, Brązowniczej i Kwitnącej, a także przygotowania tego terenu pod inwestycje.
 14. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie wyboru delegata i zastępcy delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 15. Informacja Rady Nadzorczej dotycząca realizacji Uchwały Nr 4K/2016 WZ WSBM ,,Chomiczówka” z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie realizacji zaleceń zawartych w liście polustracyjnym Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 8 kwietnia 2016 roku z przeprowadzonej lustracji pełnej całokształtu działalności WSBM ,,Chomiczówka” za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2014r.
 16. Zapoznanie się z listem polustracyjnym ZRSM RP z dnia 22 listopada 2016 r.
  z przeprowadzonej lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni za 2015r. i podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie przyjęcia listu polustracyjnego ZRSM RP z dnia
  22 listopada 2016 r. z przeprowadzonej lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni
  za 2015 r.
 17. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności WSBM „Chomiczówka” za 2016 roku wraz z omówieniem sprawozdania finansowego WSBM „Chomiczówka” za 2016 r.
 18. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności WSBM „Chomiczówka” za 2016 r.
 19. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego WSBM „Chomiczówka” za 2016 r.
 20. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Edwardowi Młynarczykowi za 2016 r.
 21. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Marcinowi Łuczkiewiczowi za 2016 r.
 22. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Danucie Zioło za 2016 r.
 23. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Mariannie Michalik za 2016 r.
 24. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” dot. podziału nadwyżki bilansowej (wyniku działalności) WSBM „Chomiczówka” za 2016 r.
 25. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” dot. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań WSBM „Chomiczówka” w okresie od lipca 2017 r. do czerwca 2018 r.
 26. Przyjęcie protokołów Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 27. Zakończenie obrad.

 

do góry 

WALNE ZGROMADZENIE (część II)
w ramach terytorium KOLONII II
na dzień 23.05.2017r. (wtorek) o godzinie 18.00

w Klubie Mieszkańców „Chomiczówka” ul. P. Nerudy 1.

 

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia .
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 5. Omówienie Sprawozdania i podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie rozpatrzenia  Sprawozdania z działalności  Rady Nadzorczej za okres od czerwca 2016 r. do maja 2017 r.
 6. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie wyboru członków i zastępców członków Rady Nadzorczej WSBM „Chomiczówka”.
 7. Sprawozdanie  z działalności Komitetu Kolonii.
 8. Wybór członków  Komitetu Kolonii.
 9. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zmian do Statutu WSBM „Chomiczówka”
 10. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia WSBM ,,Chomiczówka”
 11. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie realizacji inwestycji zlokalizowanej w Warszawie w rejonie ulic Conrada, Kwitnącej i Nerudy.
 12. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali wybudowanych w ramach inwestycji zlokalizowanej w Warszawie w rejonie ulic Conrada, Kwitnącej i Nerudy.
 13. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zagospodarowania terenu zlokalizowanego w Warszawie w rejonie ulic Conrada, Brązowniczej i Kwitnącej, a także przygotowania tego terenu pod inwestycje.
 14. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie wyboru delegata i zastępcy delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 15. Informacja Rady Nadzorczej dotycząca realizacji Uchwały Nr 4K/2016 WZ WSBM ,,Chomiczówka” z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie realizacji zaleceń zawartych w liście polustracyjnym Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 8 kwietnia 2016 roku z przeprowadzonej lustracji pełnej całokształtu działalności WSBM ,,Chomiczówka” za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2014r.
 16. Zapoznanie się z listem polustracyjnym ZRSM RP z dnia 22 listopada 2016 r.
  z przeprowadzonej lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni za 2015r. i podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie przyjęcia listu polustracyjnego ZRSM  RP z dnia  22 listopada 2016 r. z przeprowadzonej lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni za 2015 r.
 17. Przedstawienie  Sprawozdania Zarządu z działalności WSBM „Chomiczówka” za 2016 roku wraz z omówieniem sprawozdania  finansowego WSBM „Chomiczówka” za 2016 r.
 18. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zatwierdzenia  Sprawozdania Zarządu z działalności WSBM „Chomiczówka” za 2016 r.
 19. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego WSBM „Chomiczówka” za 2016 r.
 20. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Edwardowi Młynarczykowi za 2016 r.
 21. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Marcinowi Łuczkiewiczowi za 2016 r..
 22. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Danucie Zioło za  2016 r.
 23. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Mariannie Michalik za  2016 r.
 24. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” dot. podziału nadwyżki bilansowej (wyniku działalności) WSBM „Chomiczówka” za  2016 r.
 25. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” dot. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań WSBM „Chomiczówka” w okresie od lipca 2017 r. do czerwca 2018 r.
 26. Przyjęcie protokołów Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 27. Zakończenie obrad.

 

do góry

 

WALNE ZGROMADZENIE (część III)
w ramach terytorium KOLONII III
na dzień 24.05.2017r. (środa) o godzinie 18.00

w Klubie Mieszkańców Domino ul. Bogusławskiego 6A.

 

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia .
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 5. Omówienie Sprawozdania i podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od czerwca 2016 r. do maja 2017 r.
 6. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie wyboru członków i zastępców członków Rady Nadzorczej WSBM „Chomiczówka”.
 7. Sprawozdanie z działalności Komitetu Kolonii.
 8. Wybór członków Komitetu Kolonii.
 9. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zmian do Statutu WSBM „Chomiczówka”
 10. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia WSBM ,,Chomiczówka”
 11. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie realizacji inwestycji zlokalizowanej w Warszawie w rejonie ulic Conrada, Kwitnącej i Nerudy.
 12. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali wybudowanych w ramach inwestycji zlokalizowanej w Warszawie w rejonie ulic Conrada, Kwitnącej i Nerudy.
 13. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zagospodarowania terenu zlokalizowanego w Warszawie w rejonie ulic Conrada, Brązowniczej i Kwitnącej, a także przygotowania tego terenu pod inwestycje.
 14. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie wyboru delegata i zastępcy delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 15. Informacja Rady Nadzorczej dotycząca realizacji Uchwały Nr 4K/2016 WZ WSBM ,,Chomiczówka” z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie realizacji zaleceń zawartych w liście polustracyjnym Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 8 kwietnia 2016 roku z przeprowadzonej lustracji pełnej całokształtu działalności WSBM ,,Chomiczówka” za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2014r.
 16. Zapoznanie się z listem polustracyjnym ZRSM RP z dnia 22 listopada 2016 r.
  z przeprowadzonej lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni za 2015r. i podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie przyjęcia listu polustracyjnego ZRSM RP z dnia 22 listopada 2016 r. z przeprowadzonej lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni za 2015 r.
 17. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności WSBM „Chomiczówka” za 2016 roku wraz z omówieniem sprawozdania finansowego WSBM „Chomiczówka” za 2016 r.
 18. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności WSBM „Chomiczówka” za 2016 r.
 19. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego WSBM „Chomiczówka” za 2016 r.
 20. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Edwardowi Młynarczykowi za 2016 r.
 21. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Marcinowi Łuczkiewiczowi za 2016 r..
 22. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Danucie Zioło za 2016 r.
 23. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Mariannie Michalik za 2016 r.
 24. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” dot. podziału nadwyżki bilansowej (wyniku działalności) WSBM „Chomiczówka” za 2016 r.
 25. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” dot. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań WSBM „Chomiczówka” w okresie od lipca 2017 r. do czerwca 2018 r.
 26. Przyjęcie protokołów Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 27. Zakończenie obrad.

 

 

do góry

 

WALNE ZGROMADZENIE (część IV)
w ramach terytorium KOLONII IV
na dzień 25.05.2017r. (czwartek) o godzinie 18.00

w Klubie Mieszkańców Domino ul. Bogusławskiego 6A.

 

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia .
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 5. Omówienie Sprawozdania i podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od czerwca 2016 r. do maja 2017 r.
 6. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie wyboru członków i zastępców członków Rady Nadzorczej WSBM „Chomiczówka”.
 7. Sprawozdanie z działalności Komitetu Kolonii.
 8. Wybór członków Komitetu Kolonii.
 9. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zmian do Statutu WSBM „Chomiczówka”
 10. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia WSBM ,,Chomiczówka”
 11. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie realizacji inwestycji zlokalizowanej w Warszawie w rejonie ulic Conrada, Kwitnącej i Nerudy.
 12. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali wybudowanych w ramach inwestycji zlokalizowanej w Warszawie w rejonie ulic Conrada, Kwitnącej i Nerudy.
 13. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zagospodarowania terenu zlokalizowanego w Warszawie w rejonie ulic Conrada, Brązowniczej i Kwitnącej, a także przygotowania tego terenu pod inwestycje.
 14. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie wyboru delegata i zastępcy delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 15. Informacja Rady Nadzorczej dotycząca realizacji Uchwały Nr 4K/2016 WZ WSBM ,,Chomiczówka” z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie realizacji zaleceń zawartych w liście polustracyjnym Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 8 kwietnia 2016 roku z przeprowadzonej lustracji pełnej całokształtu działalności WSBM ,,Chomiczówka” za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2014r.
 16. Zapoznanie się z listem polustracyjnym ZRSM RP z dnia 22 listopada 2016 r. z przeprowadzonej lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni za 2015r. i podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie przyjęcia listu polustracyjnego ZRSM RP z dnia 22 listopada 2016 r. z przeprowadzonej lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni
  za 2015 r.
 17. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności WSBM „Chomiczówka” za 2016 roku wraz z omówieniem sprawozdania finansowego WSBM „Chomiczówka” za 2016 r.
 18. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności WSBM „Chomiczówka” za 2016 r.
 19. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego WSBM „Chomiczówka” za 2016 r.
 20. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Edwardowi Młynarczykowi za 2016 r.
 21. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Marcinowi Łuczkiewiczowi za 2016 r..
 22. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Danucie Zioło za 2016 r.
 23. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Mariannie Michalik za 2016 r.
 24. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” dot. podziału nadwyżki bilansowej (wyniku działalności) WSBM „Chomiczówka” za 2016 r.
 25. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” dot. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań WSBM „Chomiczówka” w okresie od lipca 2017 r. do czerwca 2018 r.
 26. Przyjęcie protokołów Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 27. Zakończenie obrad.

 

 

do góry

 

WALNE ZGROMADZENIE (część V)
w ramach terytorium KOLONII V
na dzień 29.05.2017r. (poniedziałek) o godzinie 18.00

w Klubie Mieszkańców „Chomiczówka” ul. P. Nerudy 1.

 

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia .
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 5. Omówienie Sprawozdania i podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od czerwca 2016 r. do maja 2017 r.
 6. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie wyboru członków i zastępców członków Rady Nadzorczej WSBM „Chomiczówka”.
 7. Sprawozdanie z działalności Komitetu Kolonii.
 8. Wybór członków Komitetu Kolonii.
 9. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zmian do Statutu WSBM „Chomiczówka”
 10. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia WSBM ,,Chomiczówka”
 11. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie realizacji inwestycji zlokalizowanej w Warszawie w rejonie ulic Conrada, Kwitnącej i Nerudy.
 12. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali wybudowanych w ramach inwestycji zlokalizowanej w Warszawie w rejonie ulic Conrada, Kwitnącej i Nerudy.
 13. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zagospodarowania terenu zlokalizowanego w Warszawie w rejonie ulic Conrada, Brązowniczej i Kwitnącej, a także przygotowania tego terenu pod inwestycje.
 14. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie wyboru delegata i zastępcy delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 15. Informacja Rady Nadzorczej dotycząca realizacji Uchwały Nr 4K/2016 WZ WSBM ,,Chomiczówka” z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie realizacji zaleceń zawartych w liście polustracyjnym Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 8 kwietnia 2016 roku z przeprowadzonej lustracji pełnej całokształtu działalności WSBM ,,Chomiczówka” za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2014r.
 16. Zapoznanie się z listem polustracyjnym ZRSM RP z dnia 22 listopada 2016 r. z przeprowadzonej lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni za 2015r. i podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie przyjęcia listu polustracyjnego ZRSM RP z dnia 22 listopada 2016 r. z przeprowadzonej lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni
  za 2015 r.
 17. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności WSBM „Chomiczówka” za 2016 roku wraz z omówieniem sprawozdania finansowego WSBM „Chomiczówka” za 2016 r.
 18. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności WSBM „Chomiczówka” za 2016 r.
 19. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego WSBM „Chomiczówka” za 2016 r.
 20. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Edwardowi Młynarczykowi za 2016 r.
 21. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Marcinowi Łuczkiewiczowi za 2016 r..
 22. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Danucie Zioło za 2016 r.
 23. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Mariannie Michalik za 2016 r.
 24. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” dot. podziału nadwyżki bilansowej (wyniku działalności) WSBM „Chomiczówka” za 2016 r.
 25. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” dot. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań WSBM „Chomiczówka” w okresie od lipca 2017 r. do czerwca 2018 r.
 26. Przyjęcie protokołów Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 27. Zakończenie obrad.

 

 

do góry

 

WALNE ZGROMADZENIE (część VI)
w ramach terytorium KOLONII VI
na dzień 30.05.2017r. (wtorek) o godzinie 18.00

w Klubie Mieszkańców „Chomiczówka” ul. P. Nerudy 1.

 

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia .
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 5. Omówienie Sprawozdania i podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od czerwca 2016 r. do maja 2017 r.
 6. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie wyboru członków i zastępców członków Rady Nadzorczej WSBM „Chomiczówka”.
 7. Sprawozdanie z działalności Komitetu Kolonii.
 8. Wybór członków Komitetu Kolonii.
 9. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zmian do Statutu WSBM „Chomiczówka”
 10. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia WSBM ,,Chomiczówka”
 11. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie realizacji inwestycji zlokalizowanej w Warszawie w rejonie ulic Conrada, Kwitnącej i Nerudy.
 12. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali wybudowanych w ramach inwestycji zlokalizowanej w Warszawie w rejonie ulic Conrada, Kwitnącej i Nerudy.
 13. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zagospodarowania terenu zlokalizowanego w Warszawie w rejonie ulic Conrada, Brązowniczej i Kwitnącej, a także przygotowania tego terenu pod inwestycje.
 14. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie wyboru delegata i zastępcy delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 15. Informacja Rady Nadzorczej dotycząca realizacji Uchwały Nr 4K/2016 WZ WSBM ,,Chomiczówka” z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie realizacji zaleceń zawartych w liście polustracyjnym Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 8 kwietnia 2016 roku z przeprowadzonej lustracji pełnej całokształtu działalności WSBM ,,Chomiczówka” za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2014r.
 16. Zapoznanie się z listem polustracyjnym ZRSM RP z dnia 22 listopada 2016 r. z przeprowadzonej lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni za 2015r. i podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie przyjęcia listu polustracyjnego ZRSM RP z dnia 22 listopada 2016 r. z przeprowadzonej lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni
  za 2015 r.
 17. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności WSBM „Chomiczówka” za 2016 roku wraz z omówieniem sprawozdania finansowego WSBM „Chomiczówka” za 2016 r.
 18. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności WSBM „Chomiczówka” za 2016 r.
 19. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego WSBM „Chomiczówka” za 2016 r.
 20. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Edwardowi Młynarczykowi za 2016 r.
 21. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Marcinowi Łuczkiewiczowi za 2016 r..
 22. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Danucie Zioło za 2016 r.
 23. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Mariannie Michalik za 2016 r.
 24. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” dot. podziału nadwyżki bilansowej (wyniku działalności) WSBM „Chomiczówka” za 2016 r.
 25. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” dot. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań WSBM „Chomiczówka” w okresie od lipca 2017 r. do czerwca 2018 r.
 26. Przyjęcie protokołów Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 27. Zakończenie obrad.

 

 

do góry

 

WALNE ZGROMADZENIE (część VII)
w ramach terytorium KOLONII VII
na dzień 31.05.2017r. (środa) o godzinie 18.00

w Klubie Mieszkańców „Chomiczówka” ul. P. Nerudy 1.

 

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia .
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 5. Omówienie Sprawozdania i podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od czerwca 2016 r. do maja 2017 r.
 6. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie wyboru członków i zastępców członków Rady Nadzorczej WSBM „Chomiczówka”.
 7. Sprawozdanie z działalności Komitetu Kolonii.
 8. Wybór członków Komitetu Kolonii.
 9. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zmian do Statutu WSBM „Chomiczówka”
 10. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia WSBM ,,Chomiczówka”
 11. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie realizacji inwestycji zlokalizowanej w Warszawie w rejonie ulic Conrada, Kwitnącej i Nerudy.
 12. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali wybudowanych w ramach inwestycji zlokalizowanej w Warszawie w rejonie ulic Conrada, Kwitnącej i Nerudy.
 13. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zagospodarowania terenu zlokalizowanego w Warszawie w rejonie ulic Conrada, Brązowniczej i Kwitnącej, a także przygotowania tego terenu pod inwestycje.
 14. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie wyboru delegata i zastępcy delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 15. Informacja Rady Nadzorczej dotycząca realizacji Uchwały Nr 4K/2016 WZ WSBM ,,Chomiczówka” z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie realizacji zaleceń zawartych w liście polustracyjnym Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 8 kwietnia 2016 roku z przeprowadzonej lustracji pełnej całokształtu działalności WSBM ,,Chomiczówka” za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2014r.
 16. Zapoznanie się z listem polustracyjnym ZRSM RP z dnia 22 listopada 2016 r. z przeprowadzonej lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni za 2015r. i podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie przyjęcia listu polustracyjnego ZRSM RP z dnia 22 listopada 2016 r. z przeprowadzonej lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni
  za 2015 r.
 17. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności WSBM „Chomiczówka” za 2016 roku wraz z omówieniem sprawozdania finansowego WSBM „Chomiczówka” za 2016 r.
 18. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności WSBM „Chomiczówka” za 2016 r.
 19. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego WSBM „Chomiczówka” za 2016 r.
 20. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Edwardowi Młynarczykowi za 2016 r.
 21. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Marcinowi Łuczkiewiczowi za 2016 r..
 22. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Danucie Zioło za 2016 r.
 23. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Mariannie Michalik za 2016 r.
 24. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” dot. podziału nadwyżki bilansowej (wyniku działalności) WSBM „Chomiczówka” za 2016 r.
 25. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” dot. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań WSBM „Chomiczówka” w okresie od lipca 2017 r. do czerwca 2018 r.
 26. Przyjęcie protokołów Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 27. Zakończenie obrad.

 

 

do góry